Obchodné podmienky

pre internetový obchod www.eshop.coffea.sk

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.eshop.coffea.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Kontaktné údaje predávajúceho

Názov:                    COFFEA Drinks, s.r.o.
Sídlo spoločnosti:   Koperníkova 15, Trnava 917 01 
Tel.:                         00421 911 467 006
IČO:                        36 25 3995
DIČ:                         2020168062

DIČ DPH:                 SK2020168062
E-mail:                     coffea@coffea.sk

Telefón:                    0911 467 006

Obchodný register Okresného súdu Trnava : vložka č. 14055/T odd. Sro

Bankové spojenie pre zákazníkov

Názov banky:                 UnicreditBank

Číslo účtu:                      1450423005

IBAN:                               SK36 1111 0000 0014 5042 3005

 1. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

 2. Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode www.eshop.coffea.sk. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.eshop.coffea.sk.

 

OBJEDNÁVKA – UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho - spotrebiteľa v databáze prevádzkovateľa  internetového obchodu. Kupujúci – spotrebiteľ vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Údaje uvedené kupujúcim pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 2. Registrácia na webovej stránke umožní kupujúcemu prístup do svojho používateľského účtu, z ktorého môže objednávať tovar. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený heslom a zvoleným menom používateľa.

 3. Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzatvára zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronickým odoslaním vyplneného objednávkového formulára. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

 • dodávateľovi;

 • zákazníkovi;

 • objednávanom tovare (obj. č., názov a popis tovaru, množstvo, cena s DPH);

 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru;

 • údaje o spôsobe doručenia objednaného tovaru;

 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru;

 • informáciu o celkovej cene tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, ako aj náklady na dopravu a iné náklady a poplatky.

 1. Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

 • identifikácia kupujúceho, t.j. meno a priezvisko, adresa. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail, ktoré budú výslovne použité len pri komunikácii týkajúcej sa vašej objednávky;

 • ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte  tiež obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH – iba platcovia DPH a miesto podnikania alebo sídlo.

 1. V elektronickom systéme predávajúceho má kupujúci - spotrebiteľ právo oboznámiť sa s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami elektronického obchodu www.styl4you.sk. Kupujúci - spotrebiteľ zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky  predávajúcemu / stlačením tlačidla „odoslať objednávku s povinnosťou platby“ potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámil. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 2. Odoslaním objednávky, stlačením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“,  sa objednávka stáva pre kupujúceho - spotrebiteľa záväznou. Kupujúci - spotrebiteľ potvrdzuje, že stlačením tlačidla „odoslať objednávku s povinnosťou platby“  bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

 3. Pred odoslaním objednávky  predávajúcemu, môže kupujúci obsah nákupného košíka skontrolovať a meniť údaje, ktoré vo svojej objednávke udal. Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

 4. Následne po odoslaní objednávky dostane kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky generované oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

 5. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky zašle elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho – spotrebiteľa informáciu o potvrdení/akceptácii objednávky vo forme e-mailovej správy. Toto potvrdenie/akceptácia objednávky zo strany predávajúceho je uzavretím kúpnej zmluvy medzi kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim.

 

CENOVÉ PODMIENKY

 1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode www.eshop.coffea.sk sú uvádzané vrátane DPH. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.

 2. Ceny výrobkov nezahŕňajú náklady na doručenie. Tie sú uvedené v sekcii VŠETKO O NÁKUPE – Možnosti dopravy a platby a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

 3. Všetky akcie a zľavy na predávaný tovar sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. V prípade ak je akcia viazaná na splnenie určitých podmienok, kupujúci má právo nakupovať tovar za akciové ceny až po splnení podmienok akcie.

 4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené v internetovom obchode www.eshop.coffea.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho - spotrebiteľa platné dňom ich uverejnenia na www.eshop.coffea.sk. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu objednaného tovaru. Platná je cena uvedená v objednávke v momente objednania tovaru.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci – spotrebiteľ za tovar a náklady na doručenie zaplatí v € spôsobom dohodnutým v objednávke.

 2. Kúpnu cenu, cenu výrobku a náklady na doručenie (ďalej len „kúpna cena“) môže kupujúci – spotrebiteľ predávajúcemu uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:​

 • v hotovosti na dobierku - poplatok za dobierku je 1,66 €;

 • bezhotovostným prevodom cez Internetbanking na účet predávajúceho, číslo účtu: 1450423005, IBAN: SK36 1111 0000 0014 5042 3005 (ďalej ako „účet predávajúceho“), bez poplatku.

 1. Údaje potrebné k úhrade dostane kupujúci – spotrebiteľ prostredníctvom e-mailu, vo forme zálohovej faktúry.

 2. Pri bezhotovostnom prevode sa za deň platby považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

 4. Pri preberaní tovaru prostredníctvom doručovacej spoločnosti je doručený doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad (faktúra) s vyčíslením kúpnej ceny a DPH a nákladov na doručenie dostane kupujúci – spotrebiteľ spolu s doručenou zásielkou.

 

DODACIE PODMIENKY

 1. Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu www.eshop.coffea.sk. Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti expedované v čo najkratšom termíne.

 2. Tovar je zasielaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Servis s. r. o..

 3. Spôsoby dopravy a platby:​

  • Kuriér spoločnosti Slovak Parcel Servis – dobierka: tovar je zaslaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na uvedenú adresu zákazníka na dobierku, zákazník uhradí celú sumu za tovar pri preberaní zásielky od kuriéra, doba dodania je do 24 hod. po expedovaní objednávky;

  • Kuriér spoločnosti Slovak Parcel Servis – bezhotovostný prevod: tovar je zaslaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na uvedenú adresu zákazníka po uhradení a pripísaní celej sumy uvedenej v elektronickej objednávke na účet predávajúceho (Bankové spojenie pre zákazníkov: IBAN: SK36 1111 0000 0014 5042 3005), doba dodania je do 24 hod. po expedovaní objednávky.

 4. Cena za kuriérsku spoločnosť je rátaná podľa hmotnosti objednávky. Presnú cenu Vám uvedie priamo objednávkový formulár, v prípade, že nebudete s cenou súhlasiť objednávku vystornujte
 5. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu – spotrebiteľovi, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho - spotrebiteľa. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru alebo možnosť pre kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 6. Kupujúci - spotrebiteľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom stornovať objednávku.

 7. Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy  a to rovnakým spôsobom  aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb.

 8. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru prostredníctvom e-mailu.

 9. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim – spotrebiteľom okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru.

 10. Kupujúci – spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny za tovar.

 

ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

 1. Našim zákazníkom poskytujeme ochranu v zmysle zákona č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 2. Záručná doba je 6 mesiacov
 3. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru ani ak bol tovar zničený neodbornou manipuláciou klienta, či nevhodným skladovaním. Skôr, ako nám zašlete tovar na reklamáciu, kontaktujte nás prosím na adrese coffea@coffea.sk. Naša spoločnosť sa riadi reklamačným poriadkom spoločnosti. Náklady na poštovné reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi znáša zákazník. Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi predajca nezodpovedá. Reklamačná doba 30 dní začína plynúť dňom, kedy predajca zásielku s reklamáciou prevzal a končí dňom, kedy predajca zásielku s vyreklamovaným tovarom odoslal. 
   

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Informácie pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), čl. 13 a ďalších.
 1. Informačný systém osobných údajov E-shop. Prevádzkovateľ: COFFEA Drinks, s.r.o., Koperníkova 15, Trnava, 917 00, IČO: 36253995.  Spoločný prevádzkovateľ: Nie je. Zástupca prevádzkovateľa: Nie je vymenovaný. (Povinnosť, keď prevádzkovateľ nie je usadený v EÚ.) Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Nie je poverená. Účely spracúvania: Identifikácia klientov e-shopu za účelom správnej fakturácie a správneho doručenia tovaru. Právny základ spracúvania: Zmluva. To znamená, že získavanie osobných údajov je (platí zaškrtnuté) [x] zákonnou požiadavkou, [x] zmluvnou požiadavkou, [x] požiadavkou na uzatvorenie zmluvy. Dotknutá osoba JE povinná poskytnúť osobné údaje. Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu spracúvania.. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa (ak sa sprac. os. údajov zakladá na GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f):  Spracúvanie osobných údajov sa nezakladá na GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f.. Z akého zdroja sú získavané osobné údaje: Priamo od dotknutej osoby.. Kategórie osobných údajov: - Meno, - priezvisko, - adresa, - telefón, - e-mail. Súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi(platí zaškrtnuté): [x] získavanie, [x] zaznamenávanie, [x] usporadúvanie, [x] štruktúrovanie, [x] uchovávanie, [x] prepracúvanie alebo zmena, [x] vyhľadávanie, [x] prehliadanie, [x] využívanie,[ ] poskytovanie (oboznámením, zverejnením, inak), [ ] preskupovanie alebo kombinovanie, [x] obmedzenie, [x] vymazanie, [x] likvidácia. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Nie sú. Sprostredkovateľ: Externé doručovanie zásielok. Ďalší príjemcovia (kt. osobné údaje ďalej nespracúvajú): - správa IT, - provider web služieb, Pozn.:  V zmysle GDPR sa orgán verejnej správy, v prípade ak sú mu osobné údaje poskytnuté, za príjemcu nepovažuje.. Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa.. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov po ukončení spracúvania ak to nestanovuje registratúrny poriadok prevádzkovateľa. Právny nárok dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať prípadné automatizované individuálne rozhodovanie ako aj profilovanie. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho pobytu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov. V prípadoch uvedených v GDPR čl. 17 má dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“). Automatizované rozhodovanie, teda vopred stanovený postup, ktorý je následne vykonávaný automatizovane. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie.. Profilovanie, teda sledovanie resp. predvídanie správania: Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.