Reklamačný poriadok

pre internetový obchod www.eshop.coffea.sk

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.eshop.obchod.sk.

 

Kontaktné údaje predávajúceho

Názov:                    COFFEA Drinks, s.r.o.
Sídlo spoločnosti:   Koperníkova 15, Trnava 917 01 
Tel.:                         00421 911 467 006
IČO:                        36 25 3995
DIČ:                         2020168062

DIČ DPH:                 SK2020168062
E-mail:                     coffea@coffea.sk

Telefón:                    0911 467 006

Obchodný register Okresného súdu Trnava : vložka č. 14055/T odd. Sro

 

 1. Predávajúci v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku“), Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., zákona č. 372/1990 Zb. riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník" alebo „kupujúci") o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia") vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
 2. Podľa špecifikácií v Obchodnom Zákonníku, záručná doba sa rovná dobe minimálnej trvanlivosti, ktorá je uvedená na obale výrobku.

 

DRUHY VÁD PODLIEHAJÚCICH REKLAMÁCIÍ

 1. Druhy vád:

 • Množstvo – rozdiel medzi dokladovaným a skutočne dodaným tovarom, vyjadrené vo fyzikálnych, číselných jednotkách SI, alebo v peňažných jednotkách.
 • Zjavné vady – zdeformované alebo ináč poškodené obaly, výrobky, príslušenstvo dodávky, veci ľahko zistiteľné pri preberaní tovaru

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDÁVANÉHO TOVARU

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim

 2. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. 

 3. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade zásahu do tovaru inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIA)

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 2. Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho na vady veci, o ktorých predávajúci v čase uzatváranie zmluvy vie. Ak ide o zjavné vady alebo o vady, ktoré možno zistiť z príslušnej evidencie, nemožno uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady, ibaže predávajúci výslovne ubezpečil kupujúceho, že vec je bez akýchkoľvek vád.
 3. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese Trakovice 476, 919 33 Trakovice. 

V reklamačnom konaní má spotrebiteľ právo:

 • na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady pri odstrániteľnej vade (chybe)
 • na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), pri neodstrániteľnej vade (chybe), ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel;
 • ak sa rovnaká chyba (vada), ktorá bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

 

Kupujúci – spotrebiteľ ma právo na uplatnenie reklamácie v písomnej podobe na adrese predávajúceho:

 

COFFEA Drinks, s. r. o., Trakovice 476, 919 33 Trakovice

alebo

coffea@coffea.sk

 

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je potrebné:

 • vyplniť REKLAMAČNÝ PROTOKOL;
 • predložiť kópiu dokladu o kúpe (faktúra), prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho;
 • prosíme Vás, aby ste nám posielali tovar čistý (zbavený nečistôt a zodpovedajúci základným pravidlám hygieny);
 • tovar k reklamácii predávajte vždy kompletný vrátane príslušenstva, predídete tak predĺženiu doby reklamácie;
 • reklamovaný tovar je potrebné zabaliť a odoslať na uvedenú adresu (UPOZORNENIE: Spotrebiteľovi odporúčame zabaliť reklamovaný tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu pri preprave. Odporúčame tovar, ktorý je predmetom reklamácie poistiť. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.);
 • v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.
 • Kupujúci – spotrebiteľ by však nemal ďalej používať vec/tovar, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
 • Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.
 • Predávajúci nepreberá zásielky poslané na dobierku.

 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

 • mechanickým poškodením tovaru;
 • používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou,
 • vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia;
 • neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;
 •  nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami;
 • prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 

Záruka sa nevzťahuje najmä na nasledovné poškodenie tovaru:

 • deformačné, či iné vzhľadové a funkčné zmeny, ktoré majú svoj pôvod v opotrebení výrobku v priebehu záručnej doby, prípadne sú prirodzenou vlastnosťou použitého materiálu;
 • vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania v priebehu záručnej lehoty;

 

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania:

 • odovzdaním opraveného výrobku;
 • výmenou výrobku;
 • vrátením kúpnej ceny výrobku;
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku;
 • písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci ma rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t. j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Predávajúci je povinný  o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 15.06.2018