Reklamačný poriadok

pre internetový obchod eshop.coffea.sk

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1. Prevádzkovateľkom internetového obchodu eshop.coffea.sk v postavení predávajúceho je

           Názov:                                          COFFEA Drinks, s.r.o.
           Sídlo spoločnosti:                        Koperníkova 15, Trnava 917 01 
           IČO:                                               36 253 995
           DIČ:                                               2020168062

IČ DPH:                                        SK2020168062
E-mail:                                           coffea@coffea.sk

Telefón:                                         0911 467 006

Obchodný register OS Trnava: odd. Sro, vložka č. 14055/T

           Bankové spojenie pre zákazníkov:

Názov banky:                               UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN:                                            SK36 1111 0000 0014 5042 3005

 1. V zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení pri uzatvorení kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje podmienky a spôsob uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia") vrátane údajov o tom, kde je kupujúci oprávnený reklamáciu uplatniť a o spôsobe vykonania reklamácie.
 2. Pre vylúčenie pochybností záručná doba je totožná s dobou minimálnej trvanlivosti, ktorá je uvedená na obale výrobku predávajúceho.

 

DRUHY VÁD PODLIEHAJÚCICH REKLAMÁCII

 1. Druhy vád:
 • Množstvo – rozdiel medzi dokladovaným a skutočne dodaným tovarom, vyjadrené vo fyzikálnych, číselných jednotkách SI alebo v peňažných jednotkách.
 • Zjavné vady – zdeformované alebo poškodené obaly tovaru, veci ľahko zistiteľné pri preberaní tovaru

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDÁVANÉHO TOVARU

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim.
 2. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 3. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, skladovanie tovaru v nevhodných podmienkach (napr. nevhodná teplota, vlhkosť, chemické alebo mechanické vplyvy prostredia), poškodenie tovaru spôsobené neodborným zaobchádzaním s tovarom, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, prírodnými živlami alebo vyššou mocou. Oprávnenie na bezodplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade zásahu do tovaru inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si vyhradzuje právo v takomto prípade neuznať reklamáciu žiadnym zo spôsobov uvedenými nižšie.

 

UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIA)

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovare, ktorý má zníženú kúpnu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola znížená kúpna cena tovaru.
 2. Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho na vady tovaru, o ktorých predávajúci v čase uzatvárania zmluvy má vedomosť. Ak ide o zjavné vady alebo o vady, ktoré možno zistiť z príslušnej evidencie, nemožno uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady, ibaže predávajúci výslovne ubezpečil kupujúceho, že vec je bez akýchkoľvek vád.
 3. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese Trakovice 476, 919 33 Trakovice. 

V reklamačnom konaní má kupujúci v postavení spotrebiteľa právo:

 • na bezodplatné, včasné a riadne odstránenie vady alebo poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru pri odstrániteľnej vade,
 • na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie finančných prostriedkov) pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru na daný účel alebo ak sa opätovne vyskytne rovnaká vada na tovare počas plynutia záručnej doby alebo pri väčšom počte vád na reklamovanom tovare,
 • dodanie chýbajúceho tovaru.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

 

Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie v písomnej podobe na adrese predávajúceho:

 

COFFEA Drinks, s. r. o., Trakovice 476, 919 33 Trakovice

alebo emailom na adrese: coffea@coffea.sk

 

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je potrebné:

 • vyplniť REKLAMAČNÝ PROTOKOL;
 • predložiť kópiu dokladu o kúpe (faktúra), prípadne iným spôsobom preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho;
 • prosíme Vás, aby ste nám posielali tovar čistý zbavený nečistôt
 • reklamovaný tovar je potrebné zabaliť a odoslať na vyššie uvedenú adresu (UPOZORNENIE: Spotrebiteľovi odporúčame zabaliť reklamovaný tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu pri preprave. Odporúčame tovar, ktorý je predmetom reklamácie poistiť. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.);
 • v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.
 • Vadu tovaru je potrebné oznámiť bez zbytočného odkladu od zistenia predmetnej vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
 • Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.
 • Predávajúci nepreberá zásielky poslané na dobierku.

  

Záruka sa nevzťahuje najmä na nasledovné poškodenie tovaru:

 • deformačné, či iné vzhľadové a funkčné zmeny, ktoré majú svoj pôvod v opotrebení výrobku v priebehu záručnej doby, prípadne sú prirodzenou vlastnosťou použitého materiálu;
 • vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania v priebehu záručnej lehoty;

 

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania:

 • odovzdaním tovaru po odstránení vady;
 • výmenou tovaru;
 • vrátením kúpnej ceny tovaru;
 • vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru;
 • dodaním chýbajúceho tovaru;
 • písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak kupujúci v postavení spotrebiteľa uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia predávajúci nebude požadovať od kupujúceho úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s vyhotovením odborného posúdenia tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 15.06.2018